Διάγραμμα ροής παραγωγής φέτας (ή άλλο λευκό τυρί)

Παραλαβή / Ψύξη γάλακτος

Χημικός έλεγχος

Φυγοκέντρηση

Παστερίωση 72 °C / 15 δευτερόλεπτα

ή 63° C / 30 λεπτά

Δεξαμενές παστεριωμένου γάλακτος

Ψύξη υπό ανάδευση

Δεξαμενές πήξεως

Πυτιά – Πήξη

Διαίρεση πήγματος

Τοποθέτηση πήγματος σε καλούπια

Στοίβαξη

Παραμονή – Στοίβαξη (2 ώρες)

Ανατροπή – 2° αλάτισμα

Παραμονή (2 ώρες) – Δεύτερη ανατροπή

Παραμονή (20 ώρες)

Αποστοίβαξη

Τρίτο αλάτισμα

Προσωρινή συσκευασία – Παραμονή 2 μέρες

Ωρίμανση – Συντήρηση (0 < 4° C)

Ανασυσκευασία ώριμου τυριού (Α)

Ανασυσκευασία ώριμου τυριού (Β)